Pittoresk beskrifning öfver jordens kända länder och folkslag

Callgirl söker en man diligence

Jorden, den planet, på hvilken vi bo, detta solgrand i verldsalltet, denna oerhörda verldskropp, hvars yta menniskan under många årtusenden sökt utforska, men i trots af alla ansträngningar ännu icke känner, måhända aldrig skall lära att känna, jorden, vår boningsplats, vänder sig kring sin axel med en bevingad hastighet — med en hastighet, mot hvilken det snabbaste jernbänstågs fart knappast kan kallas en snäckgång. Höjde vi oss öfver det aldrig hvilande jordklotet till en punkt, hvar-ifrån vi med en enda blick kunde öfverskåda detsamma, men som lik- 1 Zimmerman, Jordens länder och folkslag. Der skulle vi känna en isande köld, en temperatur, hvilken förintar och omöjliggör hvarje vegetabiliskt lif, såvida ett sådant någonstädes skulle vilja uppspira; der skulle vi få se en jordmån, som knappt förmår att torftigt nära några mossor och lafvar, och detta blott för den korta tiden af en sommar, hvars värme under den hetaste månaden icke stiger till temperaturen i våra källare; der skulle vi se en ringa befolkning af pelsklädda vildar, som blott för ett par månader uppsöka dessa ogästvänliga ödemarker och, då den gynnsamma årstiden är förbi, skyndsamt draga sig tillbaka i mera skyddade trakter — ett nomadlif, som de synas hafva lärt af de få djur, som samtidigt med dem komma dit, vistas der, och derifrån åter aflägsna sig. Det motsvarande rummet vid axelns andra ändpunkt, vår södra planethälfts polkrets, har att uppvisa allt, hvad som nu blifvit sagdt, i ännu iiögre grad, på ett ännu mera afskräckande sätt, sa att icke en gång djur och växter, ännu mindre menniskor der äro i stånd att lefva och uppehålla sig Endast svarta klippor och vulkanisk aska sticka der bjert af mot den bländande snön; någon förbindelse med bebodda verlds-delar eger alls icke rum, hvilket deremot är förhållandet i norden, der Asien och Amerika med nästan hela sin bredd sträcka sig in i polkretsen; ja det förefaller nästan, som hade solen, hvilken dock lyser öfver såväl onda som goda. Och till dessa båda af evig is omgifna poltrakter, till hvilka den kalla vintern förlagt sitt allt förintande rike, gränsa jordens herrligaste länder, som äro välsignade med en beundransvärd fruktbarhet och ymnighet — intet paradis, i hvilket allt växer af sig sjelf, utan besvär, men landsträckor, på hvilka menniskan nödvändigt måste använda arbete, om något skall kunna frodas, landsträckor, som fordra odling och i sådan händelse hundradefallt löna menniskan för det arbete hon nedlagt. Ingenstädes gifves det en sådan otrolig mångfald af produkter utaf alla slag som just här; ingenstädes så många innevånare af de mest skilda racer, ingenstädes så bildade, sä rikt begåfvade meuniskor med förmåga att vårda dessa skatter och fröjda sig åt dem, ej plågade af polkretsarnes köld eller af de equatorn närmare belägna trakternas hetta, under eu lycklig och genom sin ständiga omvexling från det renaste blå till de solförgyllda molnen och det dystra dimtäcket evigt ny och evigt skön himmel, hvars ymniga regn vederqvicker deras fält och hvars värme mognar deras skördar.

Hortlax : från - Anbytarforum

Mer allmänt angriper uppgiften III. Den nervösa frågan IV. Teleologiska skäl V. Drag växter VI. Växt död och -Leid VII. Frågan om frihet VIII. Expansion, vinschar, böjning, vridning av växter IX.

Callgirl söker en man astrologi

Pittoresk beskrifning öfver jordens kända länder och folkslag

Det har varit den kristna världen förbehållet att införa rasskillnaden i slafveriet samt därigenom gifva detta en form, grymmare än någon förutvarande. Ty om det äfven i uräldsta tider fanns negerslafvar, delade dock dessa samma lott såsom slafvar af andra raser, och hudfärgen ensam var ej nog för att döma en hel ras till alltid slafveri. Det var det kristna Europas romanska stam, som skapade negerslafveriet, försåvitt det ock var den anglosachsiska stammen, som förde det till höjden af grymhet.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here