Göteborg - Svenska Mässan

Ett nätverk av diego

M idsommar i Estland är förutom julen årets viktigaste högtid med traditioner från hedningatiden. Liksom i Sverige går man hela vintern och drömmer sig bort till midsommar. Till skillnad från Sverige firas midsommar den 24 juni, dvs på sommarsolståndet. Midsommarafton infaller i år onsdagen den 23 juni och är samtidigt landets segerdag med allmän flaggning.

Tidningar tidskrifter tidningsurklipp

Kemikalietillsynen integre- ras mer med övrig miljötillsyn och med arbetsmiljötillsynen. Vårt förslag mot inriktning på tillsynen bidrar till att nå miljö- kvalitetsmålet Giftfri miljö medan som samhällets resurser ut- nyttjas effektivt. Tillsynen får ökade resurser. Lagtillämpning förut en Giftfri miljö Kemikalielagstiftning är en viktigt styrmedel för att det skall vara möjligt att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Sverige måste liksom övriga medlemsstater ta sitt ansvar för att avsyna att landets företag uppfyller kraven inom Reach. Att alla medlemsstater tar sin del av ansvaret är en betingelse för att Reach ska få genom- slag. Reach påverkar tillsynen De nationella myndigheterna har två olika roller inom arbetet med Reach, dels att driva tillsyn, och dels att stödja Europeiska Kemi- kaliemyndighetens Echa för att intentionerna med Reach ska få genomslag. Det är angeläget att tillsynsmyndigheterna samverkar nationellt och med Echa för att bedriva på det europeiska kemikalie- arbetet samt bidra till utvecklingen av Reach samt en väl fungerande tillämpning. Kemikalielagstiftningen innehåller i större utsträckning än tidi- gare, bland annat till följd av Reach, krav som rör både de kemiska produkterna och skyddsåtgärder vid hanteringen bruten dem.

Robert Johnsson on Spotify

Utsago Arbetspensionsförsäkringen gäller inte arbetstagare som allaredan får ålderspension. Samma åldersgräns gäller dessutom försäkringen: ända fram till 68 års ålder ska försäkringsavgift innehållas på lönen och lönen ska anmälas till Varma på samma sätt som lönerna förut övriga anställda. Den nya pension såsom personen tjänar in för arbete såsom utförs jämsides med pension betalas ut på ansökan vid fyllda 68 år.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here